Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Leer más

Portelo Dixital Concello de Marin
   

Rexistro Telemático

O rexistro electrónico ou telemático é a canle electrónica do Rexistro Xeral do Concello e permite a presentación electrónica dunha instancia de carácter xeral de forma telemática, é dicir, dende a sua casa sen ser preciso persoarse nas dependencias de atención ó cidadán do Concello. O seu uso é alternativo á presentación física no Rexistro Xeral do Concello.

Este servizo está operativo as 24 horas do día, durante todo-los días do ano, exceptuando as interrupcións que sexan precisas por razóns técnicas.

Requisitos técnicos.

Precisará dun certificado dixital que o identifique. No apartado Coñeza a Sede > Sistemas de Autenticación e Firma Aceptados  detállanse cales son os certificados dixitais válidos para a realización de trámites on-line con esta administración e cómo debe solicitalos. Este certificado dixital serviralle entre outras cousas, para realiza-la solicitude telemática dende esta páxina, así como todos os trámites on-line dispoñibles dende o apartado de trámites ou dende o cartafol cidadán desta sede.

O certificado debe ser válido, é dicir, non debe estar caducado nin revocado pola autoridade de certificación que o emitiu. Se non o ten instalado en modo software no seu navegador, precisará dun lector de tarxetas criptográficas.

Os certificados dixitais garantizan a legalidade das transaccións feitas por Internet e permiten firmar os documentos electrónicamente, para darlles validez xurídica.

Pasos para presentar unha solicitude no rexistro electrónico

  1. Escolla o trámite.
  2. Cumplimente o formulario e, se é preciso, achegue documentación en formato ficheiro PDF
  3. Firme electrónicamente o formulario
  4. O rexistro devolveralle o formulario en formato PDF co número de anotación,  fecha e hora, e un código de verificación que lle permitirá a sua comprobación e recuperación.
    Garde o formulario co sello do rexistro e imprimao, xa que lle servirá de xustificante da operación

Debe ter en conta que a non recepción do formulario co sello do rexistro ou, no seu caso, a recepción dunha mensaxe de indicación de erro ou deficiencia na transmisión implicará que non se produciu a recepción, sendo preciso realizar a presentación noutro momento ou utilizando outros medios.

Consulta de entradas no Rexistro Electrónico:

O servizo de Meus Expedientes permitiralle consultar as entradas que fixo no Rexistro do Concello mediante as súas canles (presencial ou electrónico)

Acceder ó servizo de Consulta do Rexistro

Tamén se pode acceder ós xustificantes de rexistro electrónico e comprobar a súa autenticidade mediante o Código de Verificación Electrónica que aparece nos documentos, utilizando o servizo de Validación de Documentos.

Calendario e cómputo de plazos

A efectos do cómputo de plazos, salvo polo regulado en procedementos especiais, a presentación nun día inhábil entenderase realizada ás cero horas e un segundo do primeiro  día hábil seguinte. En ningún caso a presentación electrónica de documentos implicará a modificación dos plazos establecidos legalmente.

Consideranse días inhábiles, a efectos do rexistro electrónico do Concello, os establecidos como días festivos no calendario oficial de festas laborais da Comunidade Autónoma e de festas locais deste municipio. Este calendario está publicado na sede electrónica.

Outras canles alternativas ó rexistro electrónico

A presentación por medios electrónicos ten carácter voluntario, sendo, por tanto, alternativa á utilización dos lugares de presentación sinalados no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, coas excepcións contempladas no artigo 27 da Lei 11/2007, de 22 de xuño.