Sede Electrónica

Verificación de documentos

Esta utilidade permite comprobar a autenticidade dun documento electrónico no Concello

Para verificar a validez do documento, introducirase o código único de identificación do mesmo, que aparece no pé de páxina. Se o código correspóndese con algún documento asinado electronicamente polo Concello, permitirase a súa visualización e descarga

Introduza o CSV do documento a validar