Sede Electrónica

Catálogo de trámites

Ac150 Comunicación Previa De Inicio De Actividade
Ac151 Comunicacion Previa De Obras De Adaptacion De Locais Para Actividades
Ac152 Comunicacion Previa De Cambio De Titularidade Da Licenza De Actividade
Ac153 Comunicacion Previa De Subrogación
Ac154 Comunicación Previa De Estacións Ou Instalacións Radioeléctricas
Ac155 Licenza De Obras Para Actividade En Edificios Catalogados B.I.C.
Ac156 Licenza De Espectáculos Públicos E Actividades Recreativas
Ac157 Licenza De Legalización De Actividades
Ac158 Licenza De Legaliz. Obras E Actividade
Ac159 Licenza De Espectáculos Públicos
Co139 Presentación De Orzamento
Co145 Proxecto De Obras Promovidas Polo Concello
Co146 Proxectos De Obras Promovidas Por Outras Administracións
Cu600 Solicitude De Local Municipal
Du450 Xestion Da Biomasa
In399-1 Rexistro De Factura Para Abono
Nt992 Alta Notificación Electrónica
Pl749 - Proposta De Denuncia Voluntaria De Tráfico Por Particular
Rh3201 Solicitude De Adminisión A Proceso Selectivo De Promoción Interna
Se031 Solicitude Xeral
Se032 Documentación Complementaria
Se040 Acceso A Información
Se042 Buzón Anticorrupción
Se100 Volante De Empadroamento
Se101 Certificado De Empadroamento
Se104 Alta No Padron Municipal De Habitantes
Se105 Cambio De Domicilio Dentro Do Termo Municipal
Se106 Modificacion De Datos Persoais No Padron De Habitantes
Se110 Solicitude/Renovación Da Licenza De Tenza Animais Potencialmente Perigosos
Se111 Inscripción No Rexistro Municipal De App
Se113 Inscripción No Censo Municipal De Animais De Compañía
Se180 Licenza De Ocupacion Da Vía Publica
Se185 Solicitude De Licenza Para Instalación De Terraza
Se186 Renovación Da Licenza Para Instalación De Terraza
Se210 Alta Ocupacion De Via Publica Con Aparcamento Exclusivo (Vado)
Se211 Baixa Ocupacion De Via Publica Con Aparcamento Exclusivo (Vado)
Se212 Cambio De Titular Ocupacion De Via Publica Con Aparcamento Exclusivo (Vado)
Su171 Subvención Nominativa
Su173 Subvención Concesión Directa
Te220 Bonif Vehiculo Histórico Ou Maior De 25 Anos
Te221 Exención Do Ivtm Por Discapacidade Do Titular Do Vehículo
Te222 Exención Vehículo Agrícolas
Te223 Devolucion Ivtm Prorrateo Por Baixa Vehículo
Te235 Solicitude Contratación Subministro De Auga
Ur400 Comunicación Previa De Obras
Ur410 Licenza De Obras
Ver detalle Imprimir Información Descargar Tramitar